• Atenció al client
  • 606 524 858

Neteja de terrenys a Barcelona Girona i Tarragona

Desbrossat de parcel·les

Neteja de terrenys Barcelona, Girona i Tarragona

Neteja de terrenys Barcelona, Girona i Tarragona

Serveis de neteja de terrenys i parcel·les forestals a Barcelona i área metropolitana, neteges de terrenys a Barcelona, Girona i Tarragona, desbrossat de mala herba i arbustos, herba seca i arbres morts. Utilitzem desbrossadores amb diferents capacitats per a la neteja de terrenys, tallem males herbes amb desbrossadores i serra.

Telèfon neteja de terreny +34 645 489 061


Desbrossem terrenys i finques forestals tallant amb desmalezadoras d'herbes i plantes que creixen en terrenys silvestres, neteja de tot tipus de mala herba i arbustos baixos, una font de biomassa en incendis forestals.

Disposem de desbrossadores amb arnès i maquinària pesada per al triturat de tot tipus de material vegetal. Realitzem treballs de neteja de terreny a tota Barcelona, netejes de terrenys amb pedres, material vegetal i troncs d'arbres caiguts o morts.

 

¿Qué diu la normativa forestal de Catalunya sobre la neteja de terrenys?

 

L'article 40 de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, determina que les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi han de disposar d'un pla de prevenció, els propietaris de terrenys forestals i les agrupacions de defensa forestal han d'adoptar tot un seguit de mesures preventives.

La Llei dicta tot un seguit de mesures de prevenció d'incendis forestals que són de compliment obligat per a les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions properes als terrenys forestals, amb les excepcions que s'hi estableixen; concreta la persona en qui recau la responsabilitat de portar-les a terme; estableix una servitud en els terrenys inclosos en les franges de protecció; determina els instruments econòmics per a poder aplicar aquestes mesures, i regula el règim sancionador en els casos d'incompliment.

Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 

Neteges de terrenys i parcel·les, neteja de terrenys i parcel·les forestals a Barcelona i área metropolitana, neteja de terreny 

 

Obligacions de netejar terrenys i parceles rústiques


Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:

a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.

b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.

c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi les característiques establertes per decret.

e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.

S'han de regular per reglament la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja.

Subjectes obligats a netejar terrenys rústics

  1. Les obligacions establertes han d’ésser complertes per la comunitat de propietaris de la urbanització o per l’entitat urbanística col·laboradora corresponent.
  2. Si no s'ha constituït cap de les entitats a què fa referència l'apartat 1, els propietaris de les finques de la urbanització responen solidàriament del compliment de les obligacions establertes per l'article 3.
  3. Les obligacions establertes en relació amb les edificacions i les instal·lacions aïllades han d'ésser complertes pels propietaris respectius.
  4. En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres a, b i e de l'article 3.1, si no els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. Així mateix, corresponen al municipi les tasques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a la urbanització, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
  5. Els promotors que presentin plans o projectes de noves urbanitzacions han d'incorporar al projecte el pla d'autoprotecció contra incendis corresponent, la previsió de xarxa d'hidrants i els estatuts reguladors de l'òrgan de gestió o de la junta, que, independentment del sistema d'actuació urbanística, han d'establir, com a mínim, la regulació de les obligacions de l'article 3.
  6. En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja de protecció en un terme municipal que no és el de les finques, s'han d'establir els convenis interadministratius corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els mecanismes d'execució forçosa de les obligacions d'aquesta Llei en règim de col·laboració.

 

Infraccions per NO netejar terrenys i parceles a zones amb risc d’incendis

 

Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les disposicions d'aquesta Llei.

 

Són infraccions lleus:

a) Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l'administració actuant.

b) Contravenir tota altra obligació establerta per aquesta Llei no tipificada com a greu o molt greu.

Són infraccions greus:

a) Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada.

b) No permetre l'accés a què dóna dret la servitud regulada per l'article 6.

c) No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.

d) Impedir els treballs de neteja en les franges de protecció.

e) Oposar resistència a l'actuació inspectora.

f) No facilitar la documentació sol·licitada per l'administració actuant.

g) Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara d'aquesta Llei.

h) Reincidir en infraccions lleus.

Són infraccions molt greus:

a) No disposar de cap franja exterior de protecció lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida.

b) No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d'incendi.

c) No disposar de xarxa d'hidrants homologada per a l'extinció d'incendis.

d) Reincidir en infraccions greus.

e) No aplicar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.

 

Sancions per NO netejar terrenys i parceles a zones amb risc d’incendis

 

Les infraccions establertes per aquesta Llei se sancionen amb les multes següents:

a) Infraccions lleus: fins a 600 euros.

b) Infraccions greus: de 601 euros fins a 10.000 euros.

c) Infraccions molt greus: de 10.001 euros fins a 100.000 euros.

La resolució que posi fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la infracció.

 

Empresa de neteja de terrenys Barcelona

 

Preus de neteja de terrenys, pressupostos desbrozat de parcela

 

Fixar un preu fixe per la neteja d’un terreny es una tarea difícil, ja que cada parcela es diferent. El preu aproximat de netejar d’un terreny de uns 2000 m2 amb només arbustos baixos i herbes seques te un preu més económic que si el mateix terreny te molts arbres fruiters morts.

Abans de donar un preu hem de visualitzar la feina a fer, podem orientarte millor si ens envíes fotografíes desde les quatre cantonades, en cas de no poder donar un preu per falta d'imatges, un dels nostres técnics forestals concertarà una visita express per valorar la feina a fer. Si la neteja del terreny inclou la tala o poda d’arbres disposem d’un equip humà professional i capacitat per aquestes tasques agroforestals.

 

Image

Som una empresa de tala i poda d'arbres amb serveis de treballs forestals i de jardineria, a la nostra empresa realitzem podes i tales de pins / palmeres en tota la província de Barcelona, ​​Tarragona i Girona.

Treballs de poda en alçada, professionals en la tala d'arbres en alçada.

Contacte

Direcció:
Creu d'en Muntaner 38 CP 08970 
Sant Joan Despí, Barcelona

 

Teléfon: +34 645 489 061
Email: info@podadarbres.com